Home > Budżet JST Plus – FAQ

Budżet JST Plus – FAQ

Budżet JST Plus - FAQ

Budżet JST Plus - FAQ

1. Jak założyć nowy okres sprawozdawczy w systemie Budżet JST Plus?

W programie należy ustawić się na zakładce Wysyłka/Import i wybrać przycisk ,,Dodaj okres sprawozdawczy”. Następnie należy zrobić ,,Dalej” i ,,Zapisz”

 

 

2. Dlaczego nie można się zalogować do programu?

Należy sprawdzić czy przycisk Capslock jest wyłączony lub czy poprawnie został wpisany Login i Hasło.

3. Jak zainstalować program Budżet JST Plus JB (instalacja dla jednostki nadrzędnej -Miasto, Gmina, Powiat) na nowym komputerze? (instalacja lokalna)

W celu ściągnięcia instalacji programu Budżet JST Plus proszę użyć poniższego linku:

http://pliki.doskomp.jst.pl/JST_PLUS/instalacja/bstplus_full_3.9.2.exe

Plik należy zapisać na dysku, a następnie uruchomić poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy, następnie klikać „Dalej”, „Akceptuję warunki umowy”, na końcu „Instaluj”.

Następnie należy wkleić katalog JSTPlus (przenieść z poprzedniej instalacji programu i wkleić do folderu Doskomp). Po wklejeniu katalogu proszę sprawdzić w pliku JSTPlus.ini (znajduje się w katalogu  JSTPlus) czy wszystkie ścieżki do bazy są – C:\DOSKOMP\JSTPLUS\

4. Jak zainstalować oprogramowanie SFTP do obsługi serwera komunikacyjnego do systemu Budżet JST Plus JB (instalacja dla jednostki nadrzędnej -Miasto, Gmina, Powiat) na nowym komputerze?

W celu ściągnięcia instalacji serwera FTP proszę użyć poniższego linku:

http://pliki.doskomp.jst.pl/SFTP/SFTP_JST_2.5.4.exe

Po instalacji, z poprzedniej instalacji programu należy skopiować plik UstSFTP.xml (C:\Doskomp\Tools\SFTP) i wkleić w analogiczne miejsce na nowym komputerze.

5. Jak zainstalować program Budżet JST Plus JB (instalacja dla jednostki nadrzędnej -Miasto, Gmina, Powiat) na serwerze? (instalacja sieciowa)

Aby zainstalować program Budżet JST Plus JB na serwerze, należy:

Pobrać i uruchomić na serwerze plik instalacyjny: http://pliki.doskomp.jst.pl/JST_PLUS/instalacja/bstplus_full_3.9.2.exe

Zainstalować na serwerze serwer Firebird (32-bit) – plik instalacyjny można pobrać pod adresem http://pliki.doskomp.jst.pl/Planowanie/instalacja/Firebird-2.1.3.18185_0_Win32-[www.legalne.info].exe

Katalog JSTPlus z poprzedniej instalacji serwera wkleić w analogiczne miejsce na nowym serwerze.

W pliku JST Plus.ini (w katalogu JSTPlus) w wierszu DBHost wpisać adres IP serwera, a w wierszu GDBPath wpisać rzeczywistą ścieżkę do bazy danych na serwerze (standardowo baza instaluje się w ….\Doskomp\JSTPlus\FBBazy\jstplusjb.gdb).

Aby program działał na stacjach lokalnych, należy:

– Udostępnić zasób, na którym został zainstalowany program

– Na stacjach lokalnych utworzyć skróty do pliku JSTPlus.exe oraz JBPlus.exe znajdującego się na serwerze

– W win.ini (C:\WINDOWS\win.ini) na stacjach lokalnych dodać wpisy:

JSTPlus= IP SERWERA:Doskomp\JSTPlus\JSTPlus.ini

JBPlus= IP SERWERA:Doskomp\JSTPlus\JSTPlus.ini

6. Jak zrobić bilans łączny?

Bilans łączny należy sporządzić na grupie. Docelowo w programie automatycznie założona jest grupa -jednostki budżetowe, ale można założyć własną.

 

Aby sporządzić bilans łączny, należy ustawić się na grupie, następnie przejść na zakładkę Bilans i wybrać przycisk ,,Bilans”. Program automatycznie zsumuje dane na sprawozdaniu ze stworzonych sprawozdań jednostkowych.

7. Jak zrobić bilans skonsolidowany?

Uwaga!

Przed stworzeniem bilansu skonsolidowanego należy zrobić bilans budżetu oraz mapowanie pozycji bilansu.

W części  systemu Budżet JST Plus należy ustawić się na zakładce ,,Bilans” i wybrać przycisk ,,Konsolidacja”.

 

Po otwarciu okna należy przejść na zakładkę sprawozdania, zaznaczyć bilans budżetu oraz jednostki, z których dane będą zliczane do sprawozdania.

 

Następnie należy ustawić się na zakładce ,,Aktywa” i kliknąć przyciski      oraz

, przejść na zakładkę ,,Pasywa” i kliknąć przycisk

Po zsumowaniu danych należy klinąć przycisk

Jeśli pojawi się powyższy komunikat, sprawozdanie można zapisać klikając

Poprawnie zapisane sprawozdanie poświadczone zostanie poniższym komunikatem.

8. Jak zrobić mapowanie pozycji do bilansu skonsolidowanego?

 

 W celu zmapowania pozycji do bilansu skonsolidowanego należy ustawić się na zakładce ,,Bilans”,  a następnie kliknąć przycisk

Mapowanie pozycji – bilans budżetu.

Należy ustawić się na wybranej pozycji z bilansu budżetu i przypisać pozycję z bilansu skonsolidowanego za pomocą przycisku

Np. kwota wpisana w bilansie budżetu w pozycji 1.1. środki pieniężne budżetu zostanie przepisana do pozycji IV. Środki pieniężne w bilansie skonsolidowanym

Widok przypisanych pozycji można zobaczyć na zakładce ,,Podgląd”

Po przypisaniu pozycji z bilansu budżetu do bilansu skonsolidowanego zmapowane pozycje należy zapisać wybierając

Analogicznie należy postępować w przypadku mapowania pozycji w bilansie jednostki.

Uwaga!

Jeśli robili już Państwo mapowanie pozycji w systemie Budżet JST Plus, istnieje możliwość przepisania mapowań pozycji za pomocą przycisku

9. Jak wyeksportować poprawnie bilans budżetu/skonsolidowany do pliku xml?

Należy wejść w aplikację Eksport do systemu Bestia. Ustawić okres IV kw. i zaznaczyć


Przed naciśnięciem przycisku ,,Dalej” należy sprawdzic przypisania do pozycji bilansów –

przycisk

Program dokona automatycznego przypisania pozycji. Pozycje dla każdego rodzaju sprawozdania – bilans budżetu, bilans skonsolodowany oraz bilansu jednostki zarówno po stronie aktywów i pasywów powinny być przypisane. Jeśli program nie dokona automatycznego przypisania pozycji należy użyć przycisku

 a następnie zrobić

Następnie należy wyeksportować sprawozdania w postaci pliku xml na dysk.